Projekt "Miasteczko Prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - I etap" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (oś priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki) oraz z budżetu Województwa Lubelskiego.

W dniu 13.07.2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Muzeum Wsi Lubelskiej na realizację projektu "Miasteczko Prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - I etap"

Całkowita wartość projektu: 13 172 260,17 PLN
Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 7 557 854,19 PLN
Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 10 796 934,57 PLN
Wysokość wkładu własnego: 3 239 080,38 PLN

Projekt pt. Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – etap I realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII – Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1: Infrastruktura kultury i turystyki.

Beneficjentem wnioskowanego Projektu jest Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, ul. Warszawska 96 20-824 Lublin.

Projekt wpisuje się w następujące działania strategiczne regionu:

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc pracy:
- Cel operacyjny: rozwój społeczeństwa informacyjnego

Priorytet 2. Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy:
- Cel operacyjny:
Podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców regionu. Wzrost zatrudnienia oraz lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich w regionie
Poprawa bezpieczeństwa i ładu publicznego

Priorytet 3. Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego:
- Cel operacyjny:
Projekt wpływa na zachowanie i wzmacnianie różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej Lubelszczyzny rozwój ośrodków miejskich oraz funkcji metropolitarnych Lublina.

Priorytet 4. Rozwój współpracy międzyregionalnej oraz poprawa skuteczności wdrażania polityki rozwoju regionu:
- Cel operacyjny:
Poprawa skuteczności promocji regionu i zdolności do przyciągania inwestycji z zewnątrz.

Projekt wpisuje się także w działania strategiczne władz miasta Lublina gdyż przyczynia się do rozwoju kultury i zaplecza materialnego kultury w Mieście Lublin, a przez to ma wpływ na rozwój funkcji wyższego rzędu miasta, przez co nastąpi wzrost rangi miasta na arenie krajowej i międzynarodowej.

Cel ogólny Projektu:
Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu oraz zwiększenie dostępności do dóbr kultury przez modernizację Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.