Zasady edukacji w Muzeum Wsi Lubelskiej

W edukacji muzealnej prowadzonej w Muzeum Wsi Lubelskiej, w tym w sektorze miasteczko, kluczowe znaczenie mają następujące zasady.

1. Realizowanie edukacji w miasteczku w oparciu o przejrzystą publikację merytoryczno-metodyczną dla nauczycieli i uczniów.

2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych opartych na pełnych pisemnych scenariuszach o jasno wyrażonych celach, założeniach i podstawach naukowych.

3. Zajęcia muzealne prowadzą jeden lub dwóch nauczycieli muzealnych, przy liczebności klasy do 25 osób.

4. Edukacja może być prowadzona w sposób systematyczny i skuteczny tylko we wnętrzach mieszczących całą lub połowę klasy szkolnej przy jednoczesnym zapewnieniu uczniom pełnej widoczności.

5. Najlepsze wyniki w edukacji osiąga się przy zapewnieniu wszystkim uczestnikom zajęć miejsc siedzących, panoramicznej perspektywy ekspozycji, miejsc do działań parateatralnych.

6. W związku z charakterem edukacji, która zawiera jedynie niewielkie elementy oprowadzania, konieczne jest posługiwanie się rekwizytami, kostiumami, elementami parateatru. Materiały źródłowe wprowadzane są na zajęciach przez działania animacyjne, pantomimiczne, monologi, dialogi.

7. Obserwując u dzieci i młodzieży brak wiedzy, doświadczeń i oderwanie od tradycji w zakresie korzystania z określonych wyrobów i surowców, proponujemy wprowadzenie na ekspozycję miasteczka i w miejscach edukacji historycznej próbek materiałów z epoki, półproduktów i wyrobów, z których korzystali nasi przodkowie. Będą to niezbędne środki dydaktyczne uczestniczące w odtworzeniu ówczesnego życia gospodarczego i codziennego.

8. Proponowane formy działań edukacyjnych nie naruszają statusu Muzeum zarówno w sensie bezpieczeństwa eksponatów jak i merytorycznych, czyli źródłowych podstaw przekazywanej wiedzy.

9. W edukacji opieramy się na postaciach udokumentowanych w źródłach historycznych nie zaś na uogólnieniach i autorskich modelach historycznych.