Edukacja

Oto jest już muzealna ekspozycja części polskiego miasteczka. Miasteczko w muzeum to nowy, lepszy klucz, do zrozumienia mechanizmów gospodarczych w dawnej Polsce, biegu życia codziennego, społeczeństwa. Jak zyska na tym szkoła? Muzeum przystąpiło do edukacji o zjawiskach, które są jeszcze bliżej treści programowych i podręcznikowych szkoły. Udostępnione ekspozycje miasteczka umożliwiają włączenie do edukacji historycznej takich obiektów jak: kościół, szkoła, magistrat, posterunek policji, poczta, remiza, sklepy, lokale gastronomiczne. W ten sposób pokazywana jest historia działalności ludzi i władz. Na lekcjach muzealnych staramy się wprowadzać cząstkę klimatu dawnego miasteczka i scenki z jego życia codziennego. Pokazujemy i zachęcamy uczniów do edukacyjnych wprawek: jak przygotowywano się do jarmarku, załatwiano sprawy w urzędzie, jak handlowano, korzystano z punktów usługowych i goszczono w piwiarni. Edukacja prowadzona na obszarze muzealnego miasteczka nawiązuje do historii kultury materialnej wsi i dworu ziemiańskiego na Lubelszczyźnie ale i historii Lublina. Nauczyciele muzealni tak interpretują ekspozycję i działania, by odnieść ją w kwestii znaczenia i wartości do wydarzeń i zjawisk z historii Polski i Europy.

Proponujemy zajęcia specjalistyczne z różnym poziomem zaangażowania interaktywnego i parateatralnego uczniów. W trakcie tego typu zajęć, młodzież posługuje się specjalnie przygotowanymi rekwizytami, najczęściej kopiami zabytków lub rekonstrukcjami i odwzorowaniami dawnych przedmiotów. Niektóre tematy zajęć to także przywdziewanie przez uczniów elementów zrekonstruowanych ubiorów postaci historycznych. Uczniom proponuje się też grę w krótkich scenkach edukujących o obyczajach życia codziennego i elementach technologii z 1 poł. XX w. W muzealnym miasteczku są umieszczone próbki materiałów, półproduktów i gotowych wyrobów, oraz wzorniki, z których korzystali nasi przodkowie. Takie środki edukacji mają wywołać w uczniach emocjonalne i poznawcze potrzeby zaangażowania się w rekonstrukcję dziejów.

Zachęcamy nauczycieli do skorzystania z oferty edukacyjnej gwarantującej wprowadzenie do zajęć pomocy dydaktycznych i udogodnień edukacyjnych. Zajęcia realizowane są w jednym lub kilku obiektach w muzealnym miasteczku. Jako przedsięwzięcia wieloetapowe prowadzone są też w kilku muzealnych sektorach: w miasteczku, na wsi i we dworze. Zajęcia będą realizowane według kolejności zgłoszeń, w miarę możliwości nauczycieli muzealnych. Zgłoszenia przyjmowane są na dwa miesiące przed terminem zajęć. Dłuższe terminy praktykujemy w przypadku złożonych, specjalnie organizowanych i ogłaszanych wydarzeń muzealnych, np. Muzeum szkole. Grupy szkolne uczestniczące w zajęciach nie mogą liczyć więcej niż 25 osób. W zależności od tematu zajęcia trwają od 60 do 90 minut. Zajęcia prowadzi jeden lub dwóch nauczycieli muzealnych jednocześnie.

W przypadku kilku ekspozycji przeznaczonych do prowadzenia edukacji wstawione są wielopoziomowe ławy zapewniające miejsca siedzące i dobrą widoczność dla grupy szkolnej, całej lub podzielonej na połowę. To oznacza zwiększenie komfortu zajęć, zmniejsza zagrożenia dla ekspozycji muzealnej, zarówno z punktu widzenia uczniów jak i muzealników. Młodzież ma możliwość obserwowania scen z życia codziennego, a także, poproszona z ław - „widowni” w przestrzeń ekspozycji, rekwizytów i kostiumów, aktywnie i świadomie uczestniczy w scenkach. Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami edukacji w Muzeum Wsi Lubelskiej, tematami, krótką charakterystyką zajęć, oraz publikowanymi scenariuszami.